آدرس:

اصفهان -بلوار کشاورز- پنجاه متر بعد از چهار راه کشاورزی به سمت مفتح

کدپستی :

۸۱۷۴۸۷۳۸۸۴

تلفن :

۰۳۱۳۷۷۷۸۵۰۰

تلفن همراه:

۰۹۱۲۹۳۵۶۴۴۰